logga transparent 350px

  • Hem
  • Recently Added Listings

Directory: Recently Added Listings RSS

Show map

Sigtuna

Efter att klockstapeln i Sigtuna förstördes av en brand 2016 uppfördes en ny på samma plats. I samband med grundarbetena utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Vid undersökningen dokumenterades grundsten ...

Category:Undersökningar
FörfattareÅsa Berger
SockenSigtuna
Rapportår2017

Norrköping

Med anledning av att ny bebyggelse planerades inom kvarteret Gamla Rådstugan1 i Norrköping utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i kvarteret under perioden 4 maj–10 juli 2015. Uppdragsgivare var Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret, Ma ...

Category:Undersökningar
FörfattareMikael Bertheau
SockenNorrköping stad
Rapportår2017

Skäggestad 1

Arkeologikonsult utförde under oktober och november månad 2017 en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Skäggestad 6:2, Linköpings kommun. Anledningen till utredningen var den planerade dragningen av dubbelspår mellan väg 1065 och Skäggestad, e ...

Category:Utredningar
FörfattareHampus Norrgren
SockenTörnevalla
Rapportår2017

Djurövägen, Norrköping

Med anledning av planerad byggnation av ny GC-väg längs med Djurövägen har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till Dagsberg 146:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Under april och maj månad 201 ...

Category:Utredningar
FörfattareHampus Norrgren
SockenDagsberg
Rapportår2017

Västra kvarngatan, nyköping

I samband med stabiliseringsarbeten på en byggnad som drabbats av sättningsskador gjordes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i kvarteret Stallbacken i Nyköping. Vid arbetet togs 6 mindre schakt upp längs byggnadens fasad. I två a ...

Category:Undersökningar
FörfattareMichél Carlsson
SockenNyköping
Rapportår2017

Västra kvarngatan, Nyköping

Med anledning av att Nyköpings kommun genom Nyköping Vatten planerade att renovera en vattenledning genom relining i centrala Nyköping, utförde Arkeologikonsult en arkeologisk schaktningsövervakning i Slottsgatan mellan Stallbacksgränd och Västra Kvarngat ...

Category:Undersökningar
FörfattareMichél Carlsson
SockenNyköping
Rapportår2017

Upplands Väsby

På uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningen RAÄ Hammarby 226:1, Eggeby torp i Upplands Väsby kommun. Undersökningen föranleddes av att Norrvatten ...

Category:Undersökningar
FörfattareTove Björk
SockenHammarby
Rapportår2017

Godegård

Under sensommaren 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 (komplettering) och 2 längs med befintligt järnvägsspår mellan Jakobshyttan och Degerön i Godegård socken, Motala kommun, Östergötland län (figur 1). Utredningen utfördes eft ...

Category:Utredningar
FörfattareAnders Bornfalk Back
SockenGodegård
Rapportår2017

Örebro

Vid en arkeologisk utredning av ett stort område i Törsjö söder om Örebro påträffades spridda boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Bara rester av anläggningarna fanns kvar eftersom jordlagret var relativt tunt och marken har odlats inte ...

Category:Utredningar
FörfattareÅsa Berger
SockenMosjö
Rapportår2017

Arnö, Nyköping

I december 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Arnö 1:3, Nyköping socken och kommun, Södermanlands län. Anledningen var Nyköping kommuns planer på ny detaljplan inom skogsområdet Alhagen, där den lokala to ...

Category:Utredningar
FörfattareAnders Bornfalk Back
SockenNyköping
Rapportår2017

Byarum

På uppdrag av länsstyrelsen i Jönköpings län har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen Byarum 782, en fossil åker av typen röjningsröseområde. Förundersökningen föranleddes av Vaggeryds kommuns arbete med att projekter ...

FörfattareSamuel Björklund
SockenByarum
Rapportår2017

Baggå

I samband med rivningen av dammen vid Baggå i Hedströmmen har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. På platsen finns en fornlämning i form av resterna av en hammarsmedja (RAÄ Skinnskatteberg 55:1) med anor f ...

Category:Undersökningar
FörfattareÅsa Berger
SockenSkinnskatteberg
Rapportår2017

Den sjätte volymen i vår serie Skrifter från Arkeologikonsult är en studie av fyra undersökta vikingatida gravfält i södra Uppland, samtliga vid den numera försvunna byn Valsta i Norrsunda socken. De fyra gravfälten var skådeplatser för över hundra begrav ...

Category:Skriftserier
FörfattareAnna Hed Jakobsson
SockenNorrsunda
Rapportår2014

Borg, Norrköping

Arkeologikonsult har i november 2017 utfört en arkeologisk utredning inom del av fastigheterna Borg 11:1 och 11:2 i Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av att Trafikverket planerar att flytta en växelförbindelse längs Södra Stambanan och därför vi ...

Category:Utredningar
FörfattareAmanda Jönsson
SockenBorg
Rapportår2017

Skeppsjön

Med anledning av den pågående utbyggnaden av järnvägen mellan Hallsberg och Degerön till dubbelspår har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, av fyra möjliga fornlämningar längs delsträckan Dunsjö–Jakobshyttan vid Mariedamm i Aske ...

Category:Utredningar
FörfattareSamuel Björklund
SockenLerbäck
Rapportår2017

Upplands Väsby

Arkeologikonsult har i december 2017 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Nedra Runby 1:23 i Upplands Väsby kommun, med anledning av att kommunen planerar att detaljplanelägga området. Delar av gårdstomten Nedra Runby (Ed 204) berörs av planer ...

Category:Utredningar
FörfattareAmanda Jönsson
SockenEd
Rapportår2017

Karmansbo

Hösten 2017 revs dammen vid Holmens kraftverk i Skinnskatteberg och i samband med detta utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. På platsen finns fornlämningen Hed 5:1, ett hammarområde samt rester av kvarn, t ...

Category:Undersökningar
FörfattareÅsa Berger
SockenHed
Rapportår2017

Steninge, sigtuna

Arkeologikonsult har i augusti 2017 genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ Odensala 556, inom fastigheten Steninge 1:20, Sigtuna kommun, med anledning av planerad bebyggelse och dagvattenanläggning i området. Sedan tidigare var förm ...

FörfattareAmanda Jönsson
SockenOdensala
Rapportår2017

Stora gatan, Sigtuna

Den här rapporten redogör för resultaten av en arkeologisk undersökning som Arkeologikonsult och Stockholms länsmuseum gjorde i Sigtuna 2014. Den undersökta platsen låg strax öster om Busstorget, vid korsningen Uppsalavägen – Stora gatan. Anledningen till ...

Category:Undersökningar
FörfattareAnna Hed Jakobsson
SockenSigtuna
Rapportår2017

Vårdsberg

Arkeologikonsult har i oktober 2017 utfört en arkeologisk förundersökning av två stensättningar, RAÄ Vårdsberg 11:1–2, samt omgivande ytor. Syftet var att avgränsa förekomsten av fornlämningar inom fastigheten, som ska detaljplaneläggas. Inga tidigare ej ...

FörfattareAmanda Jönsson
SockenVårdsberg
Rapportår2017

Login