2017:3069 Boställe och boplats vid Högsta

En arkeologisk utredning har genomförts med anledning av planerat uppförande av ett bostadshus inom Fastighet Kullerstad-Högstad 4:1 vid Skärblacka. Vid utredningen påträffades grav- och boplatslämningar i den västra delen av utredningsområdet. Boplatslämningarna är förmodligen från yngsta bronsålder eller
äldre järnålder och gravarna från äldre järnålder. Utan vidare undersökning kan lämningarna inte dateras närmare. I den östra delen var en stensträng registrerad sen tidigare. Denna kunde inte sättas in i något tydligt sammanhang. I den östra delen karterades även ett boställe från historisk tid. En kartstudie och en mindre undersökning visar att den inte ska klassifieras som fornlämning och dateras grovt till tiden cirka 1870 – 1930. Grav- och boplatsområdet bedöms som fast fornlämning och bostället som övrig kulturhistorisk lämning tillkommen efter 1850.
Address
Kullerstad
Författare
Björn Hjulström
Projektnummer
2017:3069
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Kullerstad
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Bronsålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Kullerstad-Högsta 4:1
Lst Diarienummer
431-13336-16