fbpx

logga transparent 350px


Yngre järnåldersgravfält vid Kärnbo undersöks!

Under augusti-september undersöker Arkeologikonsult ett gravfält i Kärnbo socken (RAÄ Kärnbo 191:1-3), ca 2,5 km väster om Mariefred. Anledningen till undersökningen är att Strängnäs kommun planerar att bygga bostäder i området. Planområdet kallas Södra Årby och ligger i nära anslutning till Läggesta station. Arkeologikonsult påbörjar undersökningen 22/8.
Gravfältet ligger på en kuperad åkerholme invid angränsande åkermark i ett område rikt på fornlämningar. Gravfältet består av 12 synliga gravar varav två undersöktes av SAU sensommaren 2015. Fynd och 14C-dateringar visade att gravarna anlagts under vendel- och vikingatid, d.v.s. mellan 550-1100 AD.


Under yngre järnålder var kremation det dominerande gravskicket. Den avlidne placerades på ett gravbål ofta tillsammans med offrade djur. När bålet brunnit ned samlades de kremerade benresterna av människa och djur samman för att gravsättas. En osteolog (benexpert) finns med vid undersökningen för att redan i fält studera gravarnas åldersfördelning, könstillhörighet samt vilka djur som förekom i gravarna.


Med sig i graven fick personen gravgåvor som bl.a. mat i keramikkärl och även personliga tillhörigheter som kammar, knivar som man kunde tänkas ha användning för i livet efter detta. Även detaljer och rester från de kläder som den gravlagda bar vid begravningstillfället kan återfinnas. Det mesta av det organiska materialet som inte brann upp på gravbålet har dock försvunnit genom förmultningsprocessen, men spår av vad som ämnades förtäras och gravgåvor eller utsmyckning i form av växtmaterial kan identifieras vid den arkeologiska undersökningens efterföljande analyser (makrofossilanalys och lipidanalys).


Vi hoppas genom undersökningen kunna besvara frågor om när gravfältet etablerades, hur länge det varit i bruk, om det utnyttjats kontinuerligt samt om gravskicket förändrats över tid. Undersökningen kommer också resultera i en utökad kunskap om hur själva begravningsritualen gick till och hur man förberett den döde samt hur man förväntade sig att livet skulle te sig efter döden. Den osteologiska analysen kan ge information om de dödas ålder, kön och populationens hälsa. På det sätt som gravarna utrustats med gravgåvor och antalet djur som lagt tillsammans med gravgåvorna kan social status urskiljas och eventuellt yrkesspecialisering. Gravfältets karaktär kan också visa på den begravda gruppens status i relation till andra platser, men också visa på kulturinfluenser utifrån. Eventuellt kan även boplatslämningar förekomma i området.


Under tiden som undersökningen pågår kommer vi att göra fler inlägg om hur undersökningen fortskrider samt rapportera spännande resultat!

Login