fbpx

logga transparent 350px


Översiktsbild taget med drönare över undersökningsområdet efter det att marknivån före anläggandet av fotbollsplanerna frilagts, foto taget av Daniel Löwenborg från nordost.

Snöstorp IP

Nu börjar undersökningen på Snöstorps IP
Nu har vi dragit igång med schaktningen inför slutundersökningen av boplatslämningarna som finns under fotbollsplanerna vid Snöstorps IP i Halmstad. Den egentliga grävningen börjar först i början av augusti och under tiden fram till dess kommer först stora mängder utfyllnadsmassor att schaktas bort.

Utfyllnadsmassorna som består av sand påfördes när fotbollsplanerna anlades på platsen under mitten av 1900-talet och täcker den äldre marknivån. Därefter kommer undersökningsområdet att fotograferas med hjälp av drönare för att skapa en 3D-modell över terrängen. Den arkeologiska schaktningen kommer därefter att fortsätta för att frilägga boplatslämningarna. 

 

IMG 2945 900pxUtfyllnadsmassor ovanpå den äldre marknivån som i den nordvästra delen av undersökningsområdet, foto från väst.

Landskapet kring Snöstorps IP är av stort arkeologiskt intresse med bevarade gravhögar från bronsåldern och resta stenar från järnåldern. Vilket också gör att undersökningar av boplatser inom detta område har stor potential för att kunna ge ny kunskap om forntiden.
Av de tidigare undersökningarna som har skett på platsen som vi nu ska undersöka har vi att vänta oss lämningar från bronsålder men troligen även äldre järnålder.
Vi hoppas på spännande resultat när vi nu ska ta reda på vad som egentligen döljer sig under fotbollsplanerna, rörande vad för slags boplats vi har att göra med på platsen, när den uppkom och när den övergavs. Förhoppningsvis kommer resultaten även ge en kompletterande bild av de spännande lämningarna i Halmstadstrakten.

Login