fbpx

2015.2710 Dalkarlen

Denna rapport är en redovisning av resultaten från den arkeologiska slutundersökningen av delar av kvarteret Dalkarlen i Norrköping. Kvarteret låg tidigare i direkt anslutning till Strömmen, söder om Holmen, men utfyllnader har under de senaste århundradena för yttat strandlinjen norrut. Undersökningen genomfördes hösten 2013 och kunde påvisa sex bebyggelsefaser från tidigt 1600-tal till slutet av 1800-talet. I det äldsta senmedeltida skedet nns endast en väg som löper parallellt med Strömmen. Under tidigt 1600-tal anläggs en bebyggelse som består av ekonomibyggnader och sannolikt rör det sig i vissa fall om strandbodar i anslutning till Strömmen. När den nya stadsplanen införs under tidigt 1700-tal kommer en stadsbebyggelse med stenlagda gårdsplaner på plats. I samband med detta får Kvarngatan sin nuvarande sträckning, norr om kvarteret. Att stadsregleringen infaller så sent är sannolikt en konsekvens av områdets vattennära läge och fynd i form av nätsänken och ljuster visar att aktiviteter kopplade till den närbelägna Strömmen varit viktiga genom hela den undersökta perioden. Hela bebyggelsen ödeläggs i en omfattande brand i början av 1700-talet och sannolikt är det ryssbränningarna 1719 vi ser spåren efter. Därefter bebyggs området med stenhus med källare.
Address
Kvarngatan, Norrköping
Projektnummer
2015.2710
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2015
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Norrköping 96:1
Fastighet
Dalkarlen 15
Lst Diarienummer
431-3305-13