fbpx

2015.2916 Trädgårdsstaden Bro

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, för Trädgårdsstaden i Bro i Upplands-Bro kommun. Utredningen bestod av fältinventering och sökschaktning. I utredningsområdet var ett antal lämningar registrerade sedan tidigare i FMIS: en skålgropslokal (Bro 255:1–3), en vägbank (Bro 78:4) och en bro eller ett vad (Bro 78:3) i anslutning till vägbanken. Dessutom fanns uppgifter om en kvarn (Bro 206:1).
Vid inventeringen påträffades ytterligare fyra skålgropslokaler, en möjlig stensättning och fem boplatslägen, dvs. områden som bedömdes kunna hysa boplatslämningar dolda i marken. Inga lämningar efter kvarnen påträffades.
En annan arkeologisk utredning för en VA-ledning (Sundin 2015) kunde avfärda ett boplatsläge och delar av två andra boplatslägen som därför inte utreddes vidare.
Vid sökschaktningen i etapp 2 påträffades lämningar på sex platser. Två av dessa bedöms vara boplatser och består av härdar, stolphål, gropar och kulturlager. På en tredje plats påträffades härdar som bedöms ingå i ett aktivitetsområde eller möjligen en liten boplats. På ytterligare två platser påträffades enstaka anläggningar som bedöms vara mer eller mindre ensamliggande. Dessutom påträffades fortsättningen av den ovan nämnda vägbanken som därmed kunde konstateras fortsätta inom utredningsområdet. Den möjliga stensättningen undersöktes och konstaterades vara delvis naturbildning och delvis bestå av röjningssten.
Slutresultatet redovisas i figurerna 14 och 15 på sidorna 16–17.
Address
Ginnlögs väg
Projektnummer
2015.2916
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Upplands-Bro kommun
Socken
Bro
Und.typ
Utredning
Rapportår
2015
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odefinerad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Brogård 1:151, Jursta 3:5