fbpx

2016:2961 Förhistoria i Vinberg - Boplatslämningar från stenålder till vikingatid inom Vinberg 1:3

Arkeologikonsult har på uppdrag av Falkenbergs kommun genomfört en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Vinberg 1:3, Vinbergs socken i Falkenberg. Lämningarna har ännu inte fått något RAÄ-nr och benämns objekt 6.
Förundersökningen kunde påvisa tre områden med lämningar. Inom den nordöstra delen av undersökningsområdet påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av stolphål, härdar och nedgrävningar. Bland lämningarna finns även några större nedgrävningar som kan utgöra brunnar eller täktgropar och i ett fall möjligen en kokgrop. Fyndmaterial och 14Cdateringar visar att området har brukats under lång tid, från stenålder fram till historisk tid. Två mer solitärt liggande härdar något västerut bör sannolikt också knytas till detta område.
I undersökningsområdets nordvästra del finns några anläggningar som bedöms vara från mitten av 1800-talet vilka kan relateras till de byggnader som finns markerade på platsen på laga skifteskartan från 1853. Inget framkom vid undersökningen som indikerar att bebyggelsen har någon längre historia bakåt och lämningarna klassas som övrig kulturhistorisk lämning.
I södra delen av undersökningsområdet framkom diken och störhål. På laga skifteskartan från 1853 finns ett torp markerat på platsen men inga spår efter detta påträffades vid schaktning. Torpplatsen registreras därför inte som fornlämning.
Address
Kabelvägen, Vinberg
Projektnummer
2016:2961
Län
 • Hallands län
Landskap
Halland
Kommun
Falkenberg
Socken
Vinberg
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
 • Stenålder
 • Bronsålder
 • Järnålder
Epok
 • Neolitikum
 • Förromersk järnålder
 • Romersk järnålder
 • Folkvandringstid
 • Vendeltid
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Vinberg 1:3
Undersökningsperiod
  Lst Diarienummer
  431-8374-13