fbpx

2016:2888 Hammarbyrampen - Järnåldersgravfält och lämningar efter en lada från 1900-talet vid Hammarby bytomt, fastighet Västerås 2:17, Västerås kommun, Västerås (f.d. Lundby) socken, Västmanland

Vid förundersökningen påträffades sex gravar i form av stensättningar och en hög på ett impediment iundersökningsområdets norra del. Stensättningarna var flacka samt runda respektive avlånga. En stensättning var anlagd kring ett stenblock. Storlekenpå stensättningarna varierar mellan omkring 3 till 4 meter och gravhögen är omkring 6 meter i diameter. Vid framrensning av grav 1 påträffades en skärva järnålderskeramik ovanpå stenpackningen. Gravarna påträffades vid schaktning och togs fram helt eller delvis förutom grav 5 som var helt synlig ovan mark och inte behövde schaktas fram. Söder om impedimentet undersöktes en gräsbevuxen allmänning som tidigare varit åkermark. Ett litet antal anläggningar påträffades i den västra delen. Dessa anläggningar går att relatera till den lada som stått på platsen från åtminstone förra sekelskiftet fram till 1960-talet. Inom de övriga delarna av allmänningen påträffades inga lämningar över huvud taget.
Address
Hammarby, Västerås
Projektnummer
2888
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Västerås
Socken
Lundby
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Västerås 2:17
Lst Diarienummer
431-1122-15