2016:3046 PM angående en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i anslutning av Mariakyrka, Sigtuna

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört en arkeologisk schaktövervakning på fastigheten Sigtuna 2:44, Stockholms
län (Lst dnr 43111-37008-2016). Anledningen till schaktningen är att en parkering och upplagsplats ska iordningställas.Ytan ligger i den norra delen av Sigtunas medeltida stadslager 195:1, samt norr om Mariakyrkans kyrkogård. Syftet med schaktningsövervakningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt undersöka och dokumentera fornlämningar som framkom vid grävning. År 2007 gjorde Sigtuna museum en arkeologisk förundersökning inför försäljningen av fastigheten där fyra gravar påträffades och platsen tolkades som en gravgård (RAÄ Sigtuna 293). Gravgården är enligt Fornminnesregistret (FMIS) 15 x 5 m (VSV–ONO) stor. En av anläggningarna intill gravarna daterades till sent 900-tal, tidigt 1000-tal utifrån ett fynd av inhemskt äldre svartgods. Dessa undersöktes inte vidare utan täcktes med plast, inga föremål tillvaratogs (Wikström 2007:8).
Address
Sigtuna
Författare
Matilda Nohrstedt
Projektnummer
2016:3046
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
2:44
Fastighet
Sigtuna 2:42
Lst Diarienummer
43111-37008-2016