fbpx

2017:3097 Historiska härdar och gropar i Stening

Arkeologikonsult har i augusti 2017 genomfört en arkeologisk förundersökning av fornlämningen RAÄ Odensala 556, inom fastigheten Steninge 1:20, Sigtuna kommun, med anledning av planerad bebyggelse och dagvattenanläggning i området. Sedan tidigare var förmodade boplatslämningar i form av en härd, två gropar och ett möjligt stolphål dokumenterade på platsen. Vid förundersökningen påträffades ytterligare en härd och flera gropar. Lämningarna undersöktes och en härd daterades till historisk tid. Inget framkom som tyder på att det skulle finas förhistorisk bosättning på platsen, utan lämningarna bör istället knytas till aktiviteter i området under de senaste århundradena som svedning och äldre skogsbruk.
Address
Steninge, sigtuna
Författare
Amanda Jönsson
Projektnummer
2017:3097
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Odensala
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Odensala 556
Fastighet
Steninge 1:20
Lst Diarienummer
43111-4865-2017