fbpx

2017:2976 Ledamotshusets norra flygel

Under våren 2016 utförde Arkeologikonsult en förundersökning i form av antikvarisk kontroll av schaktning i anslutning till Ledamotshusets norra flygel i Stockholm. Anledningen till att undersökningen genomfördes var att WSP skulle utföra en kontroll av befintlig pålgrundläggning i trä genom att gräva provgropar och ta prover i pålarna vilket berörde fornlämningen 103:1 som utgör Stockholms stadslager från medeltid och tidigmodern tid. Totalt togs två provgropar upp i vilka endast utfyllnadsmassor samt en rustbädd tillhörande Rannsakningsfängelset som stod färdigt på platsen 1852 påträffades.
Address
Rådhusgränd, Stockholm
Författare
Johan Klange
Projektnummer
2976
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2016
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Fastighet
Mars och Vulcanus 1
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43111-37146-2015