fbpx

2017:3047/3049 Ströpstaskogen - Boplatslämningar från mesolitikum och neolitikum

Arkeologikonsult har genomfört en avgränsande förundersökning av stenålderslokalen Turinge 618 i Nykvarns kommun, Stockholms län. Lokalen som upptäcktes vid en arkeologisk utredning 2013 var uppdelad på fynd av slagen kvarts i den västra delen och fynd av keramik och en yxa i den östra delen. Boplatsen daterades genom fynd av keramik till tidigneolitikum eller mellanneoliktikum A, cirka 3900–2900 f.Kr. Frågan som ställdes då var om fyndspridningen var ett tecken på en rumslig struktur inom boplatsen eller om det kan ha varit en strandnära senmesolitisk boplats i den västra delen och en neolitisk boplats i den östra delen.
Resultaten från den arkeologiska förundersökningen gjorde gällande att spridningsbilden inte var lika tydlig när det kom till den rumsliga uppdelningen av fynden som utredningen antydde. Däremot visade en analys gjord på fynden av slagen kvarts att lokalen använts vid olika tidpunkter. Analysen visade att kvartsen var från mesolitisk tid, det vill säga äldre än den neolitiska keramiken.
I samband med förundersökningen genomfördes även en arkeologisk utredning av två intilliggande områden. Inget av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen.
Address
Ströpsta, Nykvarn
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
3047/3049
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nykvarn
Socken
Turinge
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Stenålder
Epok
  • Mesolitikum
  • Neolitikum
RAÄ-nummer
Turinge 618
Fastighet
Ströpsta 3:32
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43111-34820-2016, 43112-34820-2016