fbpx

2017:3009 Avgränsning av fornlämning vid Ullnabacken

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av Täby 65:1 (gravfält), Täby 371:1 (boplats/by-/gårdstomt) och Täby 408:1 (boplatsområde). Undersökningen bestod dels av en kartering av synliga gravar och bebyggelselämningar och dels av en sökschaktning som utgick från karteringen och från de befintliga fornlämningsgränserna i Fornminnesregistret.
Gravfältet Täby 65:1 bestående av cirka 30 fornlämningar (högar samt runda och rektangulära övertorvade stensättningar) konstaterades ha en något mindre utbredning än den tidigare registrerade utbredningen i Fornminnesregistret. Vid sökschaktningen påträffades tre rektangulära stensättningar, som inte finns med i beskrivningen av lämningen i Fornminnesregistret. I norra kanten av gravfältet framkom två husgrunder efter ekonomibyggnader som hört till Öster Arninge by (Täby 371:1).
Bytomten/boplatsen Täby 371:1 konstaterades ha en avsevärt mindre utbredning åt öster än vad som registrerats i Fornminnesregistret. Förutom synliga lämningar (två eller tre källare, en husgrund, ett rivningsröse och en källa/brunn) påträffades en härd, en syllstensrad och ett röjningsröse vid sökschaktningen.
Boplatsområdet Täby 408:1 kunde inte påträffas vid sökschaktningen. På platsen har stora markarbeten genomförts de senaste åren och sannolikt har lämningarna försvunnit i samband med dessa.
Address
Ullna, Arninge
Författare
Samuel Björklund, Mikael Bertheau
Projektnummer
3009
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Täby
Socken
Täby
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Täby 65:1, Täby 371:1, Täby 408:1
Fastighet
Arninge 5:1
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43112-3014-2016