fbpx

2017:3024 Järnålderslämningar och bortodlade gravar i Dingersjö-Kvissle

Arkeologikonsult har genomfört en kompletterande arkeologisk utredning och arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Dingersjö 2:114, Dingersjö 15:1 och Kvissle 5:1, Njurunda socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län. I samband med detta utförde marinarkeologer från Statens Maritima Museer en förundersökning i Ljungan i anslutning till järnvägsbron. Undersökningarna genomfördes med anledning av att Trafikverket avser bygga en förlängd mötesstation för järnvägen vid Dingersjö samt bygga om Njurundavägen (f.d. E4-an) mellan Njurundabommen och Kvissleby. Utredningen och förundersökningen genomfördes inom 6 delområden från Ljungan i söder till Kvissle i norr. Vid dykningarna i Ljungan framkom tre nya anläggningar utöver de fyra som var kända sedan tidigare. Lämningarna är spår efter två olika typer av verksamheter, ske och flottning, och kunde dateras till perioden kring 1800. Förundersökningen kunde på land påvisa arkeologiska lämningar inom två områden, i delområde 2 och 3 i söder och i delområde 7 i norr. Inom yta 2 och 3 rör det sig om stolphål, härdar och nedgrävningar vilka utgör spår efter de perifera delarna av en yngre järnåldersboplats. Inom gårdstomten kunde ett stolphål dateras till äldre järnålder. Därutöver framkom odlingslämningar från historisk tid, huvudsakligen en stor mängd störhål. Inom delområde 7 i norra delen av undersökningsområdet påträffades inga arkeologiskt iakttagbara rester efter de sex gravhögar som en gång har legat på rad ovanför Ljungan. Högarna har sannolikt odlats bort efter laga skiftet 1860. Däremot framkom spår efter upprepade avbränningar av ytan, sannolikt för att gynna betet på platsen.
Address
Dingersjö, Sundsvall
Författare
Marta Lindeberg
Projektnummer
3024
Län
  • Västernorrlands län
Landskap
Medelpad
Kommun
Sundsvall
Socken
Njurunda
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Dingersjö 2:114, Dingersjö 15:1, Kvissle 5:1
Lst Diarienummer
431-2027-16