fbpx

2017:3011 Näsboda och Siggeboda - två gårdstomter vid Upplandsbodarna i Skutskär

Vid en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 samt en arkeologisk förundersökning vid de två historiska gårdstomterna Näsboda och Siggeboda i centrala Skutskär påträffades enstaka, mycket fragmentariska lämningar i form av stenfundament, raseringslager, avfallsgropar och stolphål från olika tider mellan 1600-talet och fram till långt in på 1900-talet.
Utredningen etapp 2 utfördes mellan de båda gårdstomterna samt inom ett litet område söder om Näsboda. Schaktningen resulterade i ett flertal stolphål, några störhål och två gropar. En grop vid Siggeboda södra inägogräns innehöll bland annat keramik från 1600-talet. I tre olika schakt påträffades rader med stolphål. En stolphålsrad har ingått i en hägnad vid Siggeboda södra inägogräns som nns med på historiska kartor från 1700-talets slut och 1800-talets början. En annan stolphålsrad framkom söder om Näsboda gårdstomt utmed en vägsträckning som funnits från omkring mitten av 1800-talet fram till 1900-talets andra hälft. Ett flertal stolphål grävdes fram vid sjöbodarna utmed Bodaån i utredningsområdets östra del. Dessa stolphål har sannolikt använts till träställningar för upphängning av fiskenät på gistvallen alternativt i konstruktioner till äldre sjöbodar. Sjöbodarna låg något längre upp på land för ett par tre hundra år sedan när vattenståndet stod ett par meter högre än i dag.
Förundersökningen av Siggeboda gårdstomt resulterade i tre stenfundament samt ett litet antal stolphål. De tre stenfundamenten har sannolikt ingått i en lada från 1900-talet som brann ner 1963.
Vid förundersökningen av Näsboda gårdstomt framkom enstaka stolphål, rännor, raseringslager och ett par gropar. En avfallsgrop kunde dateras till 1600-talet utifrån fynd av keramik. Förutom att det finns en bevarad husgrund i Näsboda vittnar förundersökningen om att det funnits era hus i området genom raseringslager i gårdstomtens västra del samt en stor mängd rejäla stenar, sannolikt syllstenar, som grävts ner respektive dumpats i slänten ner mot ån i områdets östra del.
Address
Siggeboda, Skutskär
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
3011
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Älvkarleby
Socken
Älvkarleby
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Älvkarleby 348 & 351
Fastighet
Siggeboda 3:3 & 3:5, Kyrkslätten 1:95 och Tebo 1
Lst Diarienummer
431-2714-15