fbpx

2017:3023 Spår efter det äldsta Norrköping - Kulturlager från medeltid och tidigmodern tid på Gamla torget

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk förundersökning inom del av Gamla Torget i Norrköping, Östergötlands län inför planerad exploatering inom torgytan. Gamla Torget ligger på Norrköpingsåsen i anslutning till Gamle Bro i kärnan av fornlämning RAÄ 96, Norrköpings medeltida stadslager. Platsen har därför hög arkeologisk potential. Förundersökningen har kunnat visa att det finns lämningar från tidig medeltid och tidigmodern tid inom torgytan. Därtill visar tidigare undersökningar och äldre arkeologiska observationer inom närområdet att fornlämningen sannolikt finns bevarad inom stora delar av förundersökningsområdet. Kulturagertjockleken skiljer sig dock över ytan vilket har topografi ska orsaker. Kulturlagren på sandåsen har i högre grad förstörts av 1600-talets och 1900-talets markarbeten medan de blivit kvar i sluttningarna där de istället täckts över av utfyllnadsmassor när dessa ytor byggts upp för att skapa en plan torgyta.
Address
Gamla torget, Norrköping
Författare
Marta Lindeberg
Projektnummer
3023
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sankt Johannes 96
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-1592-16