fbpx

2017:3044 Kallfors - Boplatslämningar i f.d. åkermark inom Järna golfklubb

Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte inom del av fornlämningarna Överjärna 143:2 boplats, Överjärna 173:1 fossil åker, 174:1 boplats samt en arkeologisk utredning inom fastigheten Kallfors 1:52 m.fl. Ytan för den arkeologiska utredningen utökades efter samråd mellan Länsstyrelsen och beställaren vilket gjorde att den arkeologiska utredningen utfördes under två perioder.
Vid förundersökningen genomfördes sökschaktning endast vid den nordöstra delen av Överjärna 143:2. Övriga delar av fornlämningen avgränsades norrut av en brant sluttning mot ett berg följt av ett litet stycke mossmark och ytterligare ett stycke berg i den nordvästra delen. Ingen sökschaktning utfördes vid de båda fornlämningarna Överjärna 173:1 och 174:1, som avgränsades norrut av en brant mot ett stort berg.
Vid den arkeologiska utredningen inom fastigheten Kallfors 1:52 m.fl. påträffades enstaka boplatslämningar som utgjorde tre fornlämningsobjekt. Ett objekt var en ensamliggande härd som nu är undersökt och borttagen. De två övriga objekten låg nära varandra. Den ena lämningen bestod av fem stenskodda stolphål som troligen tillhört ett ramverkshus. Den andra lämningen innehöll ett litet kulturpåverkat lager med ett intilliggande stolphål.
Address
Kallfors, Södertälje
Författare
Peter Sillén
Projektnummer
3044
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Södertälje
Socken
Överjärna
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Överjärna 173:1, 174:1 & 143:2
Fastighet
Kallfors 1:4, 1:52 m.fl.
Lst Diarienummer
43112-25815-2016