fbpx

2017:3031 Boplatser i Bro

Arkeologikonsult har utfört en avgränsande arkeologisk förundersökning av boplatslämningarna Bro 397, 400, 403, 404 och 405, i Bro socken, Upplands-Bro kommun, Uppland. I anslutning till boplatserna finns även skålgropslokalerna Bro 255:1-3, Bro 396 och 399. Förundersökningen genomfördes med anledning av kommunens arbete med detaljplan för bostäder inom området.

Genom förundersökningen har fornlämningarna avgränsats inom detaljplaneområdet. Inom samtliga lämningar påträffades anläggningar i form av stolphål och härdar och inom tre av lämningarna förekom även kulturlager. Samtliga boplatser ligger på och/eller i anslutning till impediment. Boplatserna Bro 397, Bro 400 och Bro 405 utgör sannolikt lämningar efter bebyggelselägen, medan fornlämningarna Bro 403 och 404 tycks utgöra aktivitetsområden. Dateringen av boplatserna är inte fastställd, men med hänsyn till landhöjning, närheten till skålgroparna och de fynd som påträffats kan de sannolikt dateras till senare delen av bronsålder eller järnålder.
Address
Upplands Bro
Projektnummer
2017.3031
Län
  • Stockholms län
Landskap
Upplands Landskap
Kommun
Upplands-Bro kommun
Socken
Bro
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
RAÄ Bro 255:1-3, 397, 400, 403, 404 och 405
Fastighet
Brogård 1:151 och Jursta 3:5
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    43112-10716-2016