fbpx

2017:2997 Björkeby gårdstomt i södra Järfälla

Arkeologikonsult har genomfört en förundersökning i avgränsande syfte inom fastigheten Björkeby 1:2 i Järfälla kommun, Stockholms län. Syftet var att i väst, syd och öst avgränsa fornlämningen Järfälla 302:1, som utgörs av en gårdstomt/bytomt vars bebyggelseläge är känt från 1630-tal, men som omtalas i skrift redan under första halvan av 1300-talet. Förundersökningen utfördes på uppdrag av Järfälla kommun efter beslut av länsstyrelsen med anledning av en planerad detaljplaneläggning. Gårdstomten kunde tydligt avgränsas i väst där endast recenta konstruktioner och störningar påträffades. I öst ger ett flertal tomma schakt i grässlätten en tydlig yttre begränsning av fornlämningen. På grund av förhöjda naturvärden och den buffertzon som omgärdar dem kunde här inga schakt tas upp i impedimentsmarken närmre de kända lämningarna. Följaktligen kan inte den exakta gränsen för var fornlämningen tar vid i öst klarläggas, utan att först göra åverkan på områdets högre naturvärden. I de centrala schakten framkom lämningar efter 1700-talets bebyggelsestruktur i form av en husgrund, en terrassering, stolphål och fyndförande lager. Ett stolphål 14C-daterade till 1500-tal vilket belägger gårdstomtens bebyggelseläge till tiden innan kartmaterialet. Dessa spår tunnade ut mot syd där endast spridda anläggningar kopplade till gårdstomtens perifera aktivitet återfanns.
Address
Björkeby, Järfälla
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
2017:2997
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Järfälla
Socken
Järfälla
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Järfälla 302:1
Fastighet
Björkeby 1:2
Lst Diarienummer
43112-32854-2015