fbpx

2017:2861 12 borrprover från Slussen

Under vintern 2015 utförde Arkeologikonsult en genomgång av borrprover från de geotekniska undersökningarna etapp 4 som genomförts vid Slussen. Borrproverna undersöktes då dessa tagits upp inom fornlämningen 103:1 som utgör Stockholms stadslager från medeltid samt tidigmodern tid. Syftet var att på ett tidigt stadium få en indikation på hur omfattande kulturlager som finns inom de områden där borrprover upptagits. Totalt undersöktes 12 borrprover vilka var från området mellan Ryssgården, Katarinahissen och kvarteret Tranbodarna. Borrproverna visade på att det finns både lager samt träkonstruktioner inom det område där prover upptagits.
Borrproverna visade även på dateringar av dessa lager till mellan 1500-talet och 1700-talet. Lagren representerar till största del utfyllnader på både fast mark samt i vatten. Gällande träkonstruktioner påträffades sådana vilka kan komma från strukturer på land, i vattnet eller från båtar.
Address
Slussen, Stockholm
Författare
Johan Klange
Projektnummer
2861
Län
  • Stockholms län
Landskap
Södermanland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Fastighet
Södermalm 7:78 m.fl.
Undersökningsperiod
    Lst Diarienummer
    4311-37632-2014, 43111-7643-2015