fbpx

2017:2982 Arkeologi i Stora gatan inom RAÄ-nr 195:1, längs Stora gatan, sträckan Humlegården 12:2 till Ödåker 2, Sigtuna kommun

Under våren 2016 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fornlämningen Sigtuna 195:1, i Stora gatan från fastigheten Humlegården 12:2 till Ödåker 2, Sigtuna kommun Anledningen till att undersökningen genomfördes var att Vattenfall Service Nordics skulle dra en ny elkabel från fastigheten Humlegården 12:2 till fastigheten Ödåker 2, vilket berörde fornlämningen 195:1 som utgör Sigtunas stadslager från vikingatid, medeltid och tidigmodern tid. Totalt togs ett 56 m långt schakt upp. I schaktets västra del påträffades ett medeltida kulturlager innehållande spår av järnhantering och slaktavfall. I schaktets östra del påträffades en husgrund med tillhörande kulturlager från 1700-talet. De påträffade lämningarna låg dock på ett djup som gjorde att de inte behövde tas bort i samband med undersökningen.
Address
Stora gatan, Sigtuna
Författare
Johan Klange
Projektnummer
2982
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Sigtuna
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Vikingatid
RAÄ-nummer
Sigtuna 195:1
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
43111-43193-2015