fbpx

2017:3025 Tidigmoderna lämningar i kvarteret Verkstaden

Under våren 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom Nyköping 231:1, Kvarteret Verkstaden, fastigheterna 5 och 6, Nyköpings socken och kommun.
Anledningarna till att undersökningen genomfördes var att Nyköpings kommun dels skulle anlägga en brandtrappa och dels skulle byta ut en spillvattenledning inom fastigheterna Verkstaden 5 och 6, vilket berörde fornlämningen 231:1 som utgör Nyköpings stadslager från vikingatid, medeltid och tidigmodern tid.
För detta togs ett 34 meter långt schakt upp. I schaktets södra del påträffades utfyllnadslager, en grundmur i tegel samt en stenläggning som troligen härrör från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. I schaktets norra del kunde även utfyllnader samt en stenlagd gårdsplan observeras i den västra schaktväggen. De påträffade lämningarna behövde inte tas bort i samband med undersökningen och kunde därmed bevaras.
Address
Nyköping
Projektnummer
3025
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Nyköping
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Nyköping 231:1
Fastighet
Verkstaden 5 & 6
Lst Diarienummer
431-1794-2016, 431-1748-2017