fbpx

2017:3123 Schaktningsövervakning vid Estuna Kyrka

Arkeologikonsult genomförde den 3:e oktober 2017 en arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, inom RAÄ Estuna 31:1 inom fastigheten
Estuna Prästgård 1:3 i Norrtälje kommun. Schaktövervakningen genomfördes med anledning av att Svenska kyrkan planerar att borra en ny brunn och i
samband med detta låta bygga ett mindre pumphus strax sydost om kyrkogårdsmuren vid Estuna kyrka. Den arkeologiska undersökningen innebar att
övervaka schaktningen med grävmaskin vid arbetet med att dra ny elkabelledning, sommarvattenledning samt förbereda grunden för nytt pumphus. Vid
schaktningsövervakningen framkom inga arkeologiska lämningar av antikvariskt intresse.
Address
Estuna Kyrka
Författare
Agneta Flood
Projektnummer
2017:3123
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Norrtälje
Socken
Estuna
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Estuna 31:1
Fastighet
Estuna Prästgård 1:3
Lst Diarienummer
431-37472-2017