fbpx

2017:3089 Dammvallen vid Lilla Håltjärn

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg utförde i samarbete med Sveaskog biotopvårds- och restaureringsåtgärder i Håltjärnsbäcken under 2017. Syftet
var att skapa fri faunapassage från Håltjärnsbäcken upp till Stora Håltjärn via Lilla Håltjärn. I samband med att kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen i
Västmanland lät inventera vandringshinder i Hedströmmens avrinningsområde uppmärksammades en damm belägen vid Lilla Håltjärns södra utlopp.
Eftersom dammen visat sig härröra från åtminstone 1759 beslutade Länsstyrelsen att Arkeologikonsult skulle utföra en antikvarisk kontroll i samband med
åtgärderna (Lst dnr 431-1511-2017). Arbetet utfördes den 15 augusti 2017
Address
Skinnskatteberg
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2017:3089
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Skinnskatteberg
Socken
Skinnskatteberg
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Skinnskatteberg 376
Fastighet
Prästbyn 1:9
Lst Diarienummer
431-1511-2017