fbpx

2017:3015 Västerås stads tegelbruk i Viksäng

I maj 2016 undersökte Arkeologikonsult en tegelbrukslämning och en torplämning i Viksäng i Västerås. Tegelbruket låg på mark som donerades till staden av drottning Kristina för just detta ändamål år 1646. Vid undersökningen påträffades rester av tegelugnen, tegelladan och lerbråkan, den konstruktion som användes för att röra leran till lämplig konsistens. Stora mängder tegelkross och kasserat tegel från ugnens användningstid påträffades i området. Eftersom lämningarna till stora delar var enkla och anonyma har äldre kartmaterial och skriftliga källor använts för att fastställa deras funktion. Med hjälp av bland annat räkenskaper från 1600- och 1700-talen har tegelbrukets användningsperiod kunnat fastställas till tiden mellan ca 1650 och 1757. Torpet som undersöktes var tegelslagarens torp. Detta bestod av två små bostadshus. Ytterligare byggnader har funnits enligt de äldre kartorna men senare tiders ingrepp i området har utplånat dessa. Resterna av en spis låg en bit bort från husen och kan eventuellt ha ingått i ett friliggande kök. Visst fyndmaterial tyder på att de två små husen bör ha byggts i början av 1700-talet men måste ha föregåtts av ett eller flera bostadshus eftersom de delvis är anlagda på hushållsavfall. Fyndmaterialet tyder på att torpet varit bebott en bit in på 1800-talet. Det skriftliga materialet har inte kunnat avgränsa torpets användningstid närmare. Torpets invånare har till viss del kunnat studeras i kyrkböckerna.
Address
Viksäng, Västerås
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2017:3015
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Västerås
Socken
Västerås Domkyrkoförsamling
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Västerås 1415, 1515
Fastighet
Västerås 1:128
Lst Diarienummer
431-1678-2016