fbpx

2017:3052 Arkeologisk utredning vid Näsby slott

Arkeologikonsult utförde i april 2017 en arkeologisk utredning i området kring Näsby slott i Näsby Park i Täby. Genom studier av äldre kartmaterial och skriftliga handlingar pekades ett antal platser ut där rester av äldre byggnader kunde finnas. Dessutom pekades ett möjligt boplatsläge ut. Vid sökschaktning på de utpekade platserna påträffades rester av ett värdshus, en slotts flygel som under åtminstone en period fungerat som bostad för en trädgårdsdräng samt delar av en trädgårdsanläggning med ett drivhus/orangeri. Dessa tre objekt bedömdes vara fornlämningar.
Address
Näsby slott, Täby
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
3052
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Täby
Socken
Täby
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Täby 182:1–2
Fastighet
Näsby park 57:1,3, 4
Lst Diarienummer
43112-38872-2016