fbpx

2017:2946 Östra Särövägen

Under vintern 2015–2016 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning längs Östra Särövägen mellan Sofilundsvägen och Kyrkoby Dalavägen i
Släp socken, Kungsbacka kommun, Halland. Anledningen till att utredningen utfördes var att Kungsbacka kommun i samverkan med Trafikverket planerade
att anlägga en gång och cykelväg längs sträckan. Den arkeologiska utredningen påträffade tre nya arkeologiska objekt, vilka samtliga utgjordes av
fyndplatser för slagen flinta och som klassades som övriga kulturhistoriska lämningar. Objekten som kallades A, B och C, har samtliga legat i strandnära
läge under mellanmesolitisk och tidigneolitisk tid. En närmare datering kunde även göras av Objekt B, där fynd visade på att både mellanmesolitikum och
senneolitikum fanns representerade. Vid utredningen karterades även torplämningen Släp 155:1, vilken visade sig innefatta två husgrunder samt tre odlingslådor på uppbyggda terrasser av kallmurad sten. Gällande torplämningens datering visade kartstudien på att torpet troligen först tillkommit på platsen efter 1863.
Address
Särö
Projektnummer
2946
Län
  • Hallands län
Landskap
Halland
Kommun
Kungsbacka
Socken
Släp
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
155:1
Fastighet
Östra Särövägen
Lst Diarienummer
431-4735-15