fbpx

2017:3110 Skogsflyet 1

Med anledning av planerad nybyggnation inom fastigheten Skogsflet 1 och den yta mellan denna och den i väst anslutande fastigheten Rotflet 1, Norrköping kommun, utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 2 under september 2017. Syftet var att fastställa om fornlämningar fanns inom ovannämnda ytor, och i vilken utsträckning de i så fall skulle beröras av exploateringsplanerna. Utredningen utfördes efter beslut av länsstyrelsen i Östergötland. Beställare var SHH Bostad. Den arkeologiska utredningen kunde slå fast att inga fornlämningar fanns inom utredningsområdet.
Address
Rambodal
Projektnummer
2017:3110
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Styrstad
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Skogsflyet 1
Lst Diarienummer
431-4108-17