fbpx

2017:3079 Väg 881, Djurövägen. Utredning etapp 1

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför fortsatt planering av en gång- och cykelväg utmed väg 881, Djurövägen, i Norrköpings kommun. Sammanlagt registrerades 31 arkeologiska objekt. Av dessa var sju redan förtecknade i Fornminnesregistret (FMIS). För 22 av objekten föreslås ytterligare antikvariska åtgärder, antingen fortsatt arkeologisk utredning eller förundersökning, ifall de blir berörda av planerad exploatering. De fornlämningar som tidigare var registrerade i FMIS var gravfält, stensättningar, skärvstenshög, slott/herresäte och kapell. De objekt som tillkom omfattar en stensättning,
hägnader (stensträngar samt övriga hägnader), fossil åkermark, lägenhetsbebyggelser (torp, backstuga) och by-/gårdstomter, färdväg, bro (uppgift om),
husgrund, naturbildning med namn (uppgift om) och fornlämningsliknande lämning.
Address
Djurövägen
Projektnummer
2017:3079
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Dagsbergs
Und.typ
Utredning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-2110-17