fbpx

2018:3176 Ett växthus vid Näsby slott

Vid en arkeologisk förundersökning inför byggnation inom Näsby slottsområde (figur 1) i Täby påträffades rester av ett växthus. Enligt äldre kartmaterial och skriftliga källor har det legat drivhus och växthus på platsen sedan 1700-talets slut. Det växthus vars rester undersöktes var dock det som tillkom i början av 1900-talet då slottet återuppbyggdes efter en stor brand 1897. Möjligen härstammade delar av byggnadens värmesystem från ett äldre växthus/orangeri som beskrivs mycket noggrant i en brandförsäkringshandling från 1830. Byggnadsresterna undersöktes och togs bort i sin helhet. Ytterligare en husgrund undersöktes. Även denna visade sig härstamma från 1900-talets början och är därmed inte en fornlämning.
Address
Näsby slott
Projektnummer
2018:3176
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Täby
Socken
Täby
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Täby 183:1
Fastighet
Näsbypark 57:1
Lst Diarienummer
431-56-2018