fbpx

2018:3118 Kapellhorvan

Arkeologikonsult har genomfört en arkeologisk förundersökning inom RAÄ Sankt Johannes 96:1 inom fastigheten Kapellhorvan 9 och 10 i Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län (fiur 1). Sankt Johannes 96:1 utgörs av stadslager daterade till medeltid och nyare tid. På innergården grävdes två 1,2–1,7 meter djupa och 3–4,7 meter långa schakt i närmast NO–SV riktning. Förundersökningen visade att platsen i senare tid har modifirats genom påförande av massor av ca 1–1,1 meters djup, i form av ren sand och omrörda massor med raseringsinslag och recenta föremål såsom plast och taktegel av yngre typ. Endast ett fåtal fynd påträffdes. Inga indikationer på konstruktion framkom, och möjliga kulturlager tangerades endast i botten av schakten. Inget av antikvariskt intresse framkom inom de schaktdjup som angetts i förfrågningsunderlaget.
Address
Norrköping stad
Författare
Josefine Låås
Projektnummer
2018:3118
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Norrköping
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
96:1
Fastighet
Kapellhorvan 9 och 10
Lst Diarienummer
431-7711-17