fbpx

2018:3186 Gårdsplan från 1800-talet i Kv Vågskålen

I samband med schaktningsarbeten inför anläggandet av en fettavskiljare utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Vågskålen 8 i Norrköping. Anledningen till undersökningen var att schaktningsarbetet skulle påverka fornlämningen
RAÄ 96:1, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun (figur 1). Syftet var att tillse att fasta fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt samt att dokumentera och datera de fornlämningar som framkom. Arbetet utfördes av en arkeolog under två fältarbetsdag den 20 till den 21 april 2018. Uppdragsgivare var Studentbo AB och undersökningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen Östergötland (Dnr: 431-1798-18).
Address
Norrköping
Projektnummer
2018:3186
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
96:1
Fastighet
Vågskålen 8
Lst Diarienummer
431-1798-18