2018:3073 Ett litet stopp på vägen

Arkeologikonsult har under januari, februari och april 2017 utfört en arkeologisk förundersökning (dnr 431-2147-12) och en arkeologisk undersökning (dnr
431-1571-17) av en del av en fornlämning (Högsby 424:1) inom fastigheterna Gillberga 2:10 och 3:42, Högsby socken och kommun, Kalmar län (figur 1).
Den berörda fornlämningen var tidigare registrerad i Fornminnesregistret (FMIS) som en stenåldersboplats. Arkeologikonsults undersökningar kunde
emellertid konstatera att området innefattade lämningar från fler tidsperioder än stenålder. Förutom litiska (d.v.s. sten) avslag och andra artefakter från
yngre stenålder påträffades boplatslämningar och aktivitetsytor från äldre och yngre järnålder samt modern tid. Dessa lämningar var koncentrerade till
fyra olika områden med delvis skilda dateringar och funktioner. Efter genomförda undersökningar bedöms alla lämningar inom det berörda exploateringsområdet ha tagits bort. Fornlämningen fortsätter dock utanför exploateringsytan och är endast delundersökt. Kvarvarande delar är registrerade i Fornminnesregistret (FMIS).
Address
Högsby
Författare
Hampus Norrgren
Projektnummer
2018:2602 och 2018:3073
Län
  • Kalmar län
Landskap
Småland
Kommun
Högsby
Socken
Högsby
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Stenålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Högsby 424:1
Fastighet
Gillberga 2:10 och 3:42
Lst Diarienummer
431-2147-12 och 431-1571-17