fbpx

2018:2925 Kvarteret Tullhuset

Under 2015 utförde Arkeologikonsult först en arkeologisk förundersökning och därefter en arkeologisk undersökning inom kvarteret Tullhuset i centrala Norrköping, Östergötland. Den arkeologiska förundersökningen utfördes under våren 2015 och vid denna gjordes bedömningen att endast ett mindre område inom kvarteret behövde undersökas vidare. Detta berodde dels på att stora delar av ytan var urschaktad och dels på att många av de påträffade lämningarna redan hade undersökts under förundersökningen. Under sensommaren 2015 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning av de
resterande lämningarna inom exploateringsområdet. Denna rapport behandlar båda dessa undersökningar.
Address
Norrköping
Projektnummer
2018:2925
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sankt Johannes 96:1
Fastighet
Tullhuset 10
Lst Diarienummer
431-1772-15, 4315433-15