fbpx

2018:3061 Schaktningsövervakning vid Stallgatan

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört en schaktningsövervakning inom fornlämning RAÄ-nr Stockholm 103:1
(L2015:7789), Stockholm medeltida stadslager, inom gatumark på Stallgatan. Schaktningsövervakningen föranleddes av att Stockholm stad planerade
för renovering den befintliga gatan med nya dagvattenbrunnar och kantstenar.
Address
Stallgatan, stockholm
Författare
Marta Lindeberg
Projektnummer
3061
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
103:1/L2015:7789
Fastighet
Norrmalm 3:43
Lst Diarienummer
43111-45945-2016