fbpx

2018:3173 Borrprover från Blasieholmen

Under sommaren 2018 utförde Arkeologikonsult en genomgång av borrprover från de geotekniska undersökningar som genomförts inom fastighet Norrmalm
3:1 och 3:43 på Blasieholmen, Stockholm (figur 1). Borrproverna undersöktes då dessa tagits upp inom och i närheten av fornlämningen Stockholm 103:1/
L2015:7789 som utgör Stockholms stadslager från medeltid samt tidigmodern tid. Sammanlagt analyserades prover från åtta borrhål varav sju innehöll indikationer på kulturlager vilka troligen härrör från 1700- och 1800-talet. Sammantaget visar borrproverna på förekomsten av kulturlager inom den aktuella delen av Blasieholmen, att dessa tillkommit på fast mark och att inga större träkonstruktioner inom borrningarnas djup kunde fastställas.
Address
Blasieholmen
Författare
Johan Klange
Projektnummer
2018:3173
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholms stad
Socken
Stockholms stad
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1/L2015:7789
Fastighet
Norrmalm 3:1, 3:43
Lst Diarienummer
431-9833-2018