fbpx

2018:3106 Vägen hem till gården

Arkeologikonsult har efter beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län (dnr 431-24793-2017) under tre dagar i mars månad 2018 genomfört en arkeologisk
undersökning i form av schaktövervakning inom fastigheterna Jursta 3:5, Brogård 1:88 och 1:83 i Bro socken, Upplands-Bro kommun, Stockholms län
(figur 1). Schaktövervakningen kom att innebära att delar av en äldre färdväg Bro 78:2 och en påträffad syllstensterrass belägen intill en registrerad bytomt,
Bro 268:1 undersöktes. Den arkeologiska schaktövervakningen innefattade två områden där Länsstyrelsen i Stockholms län gjort bedömningen att det fanns en överhängande risk att stöta på fornlämningar ej synliga ovan mark. Anledningen till den arkeologiska schaktövervakningen är att E.ON Värme Sverige AB planerar att anlägga fjärrvärmeledning mellan Järfälla och Högbytorp. Den planerade ledningen skulle komma att angränsa och eventuellt göra inverkan på två sedan tidigare registrerade lämningar, vilka utgjordes av en fornlämning, färdvägen Bro 78:2, samt en övrig kulturhistorisk lämning, bytomten Bro 268:1. Båda lämningarna syns tydligt i det historiska kartmaterialet, där vägbanken är markerad från 1700-talets början till omkring 1950 och bytomten är markerad på en ägogränskarta från 1712. Den arkeologiska schaktövervakningen utfördes innan ledningen grävdes ned i marken. De två arbetsområdena kom att undersökas genom att sökschakt togs upp med hjälp av grävmaskin. Samtliga påträffade anläggningar som bedömdes vara av förhistorisk alternativt övrig kulturhistorisk karaktär har efter genomförd undersökning dokumenterats och tagits bort.
Address
Upplands Bro
Författare
Hampus Norrgren
Projektnummer
2018:3106
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Upplands Bro
Socken
Bro
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Bro 78:2, 268:1
Fastighet
Jursta 3:5, Brogård 1:88, 1:83
Lst Diarienummer
431-24793-2017