2018:3100 Lämningar kring Sättertorp

Vid en arkeologisk utredning av ett stort område i Törsjö söder om Örebro påträffades spridda boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Bara rester av anläggningarna fanns kvar eftersom jordlagret var relativt tunt och marken har odlats intensivt under mer än 100 år. Tre av lämningarna daterades och visade sig vara från folkvandringstid/vendeltid, medeltid och senmedeltid/tidigmodern tid. Vid utredningen pekades sex fornlämningar och två övriga kulturhistoriska lämningar ut.
Address
Örebro
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2018:3100
Län
  • Örebro län
Landskap
Närke
Kommun
Örebro
Socken
Mosjö
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Medeltid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Törsjö 13:2, Törsjö 5:9
Lst Diarienummer
431-6806-2016