2018:3179 Boplats och skålgropar i Eggeby, Utredning etapp 2

I april 2018 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastighet Eggeby 7:6, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Anledningen
var att beställaren har planer på nybyggnation av villabebyggelse inom delar av fastigheten. Förekomsten av sedan tidigare kända skålgropar på ytan, samt
övrig fornlämningsbild i närområdet, talade för att ytterligare fornlämningar skulle kunna finas inom exploateringsområdet. Utredningen identifierade två
objekt: två ytor med boplatslämningar (objekt 1 och 2) samt den sedan tidigare kända skålgropslokalen (RAÄ-nr Dagsberg 114:1).
Address
Dagsberg
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
2018:3179
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Dagsberg
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Dagsberg 114:1
Fastighet
Eggeby 7:6
Lst Diarienummer
431-1912-18