fbpx

2018:3139 Härdområden i Fullerstad, utredning etapp 2

Arkeologikonsult har under april månad 2018 utfört en utredning, etapp 2, inom delar av fastigheten Fullerstad 5:9, Skönberga socken, Söderköpings kommun Östergötlands län. Utredningen föranleddes av att Söderköpings kommun önskar upprätta en detaljplan över större delen av fastigheten för bostadsändamål. Vid utredningen som innefattade sökschaktning och metalldetektering i åkermark påträffades förhistoriska lämningar i form av härdar och stolphål inom tre avgränsade områden. Utöver detta påträffades två lösfynd i matjordens ytskikt i form av en spetsnackig trindyxa och en vendeltida glaspärla. Av totalt 103 framtagna anläggningar kom 23 stycken av olika typ att undersökas i syfte att säkerställa fornlämningsstatus samt för att samla in prover till makrofossil- och 14C-analys.
Address
Fullerstad
Författare
Hampus Norrgren
Projektnummer
2018:3139
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Söderköping
Socken
Skönberga
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Järnålder
Epok
  • Vendeltid
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Fullerstad 5:9
Lst Diarienummer
431-11235-17