fbpx

2018:3161 Stora Hillänget i Ludvika

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Ludvika 5:70 och 6:1, Ludvika kommun i Dalarna. Utredningen omfattar nästan hela RAÄ Ludvika 400:1, ett område med bebyggelselämningar, fossil åker och äldre vägar efter enheten Stora Hillänget (figur 1 och 2). Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämning berörs av den planerade exploateringen av området. Vid utredningen framkom sju husgrunder i anslutning till bytomten. Därtill karterades två terrasser, som sannolikt hyst bebyggelse, samt åkerdiken. Sökschaktningen omfattade huvudsakligen gammal igenväxande åkermark och i schakten framkom förutom recenta lämningar endast diken och ett par avfallshögar/-gropar. Inget som bedöms vara äldre än 1850 påträffades vid utredningen.
Address
Ludvika
Författare
Marta Lindeberg
Projektnummer
2018:3161
Län
  • Dalarnas län
Landskap
Dalarna
Kommun
Ludvika
Socken
Ludvika
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Ludvika 400:1
Fastighet
Ludvika 5:70 och 6:1
Lst Diarienummer
431-12885-2017