fbpx

2018:3197 Spår av förhistoriska under fossil åkermark, utredning etapp 2

Under hösten 2018 har Arkeologikonsult har utfört en arkeologisk utredning etapp 2 inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Huddinge kommun, Stockholms
län. Anledningen till utredningen är att SISAB Skolfastigheter AB har planer på att exploatera området. Flera arkeologiska undersökningar har tidigare genomförts i anslutning till det aktuella utredningsområdet och en förstudie som genomfördes våren 2018 konstaterade att den aktuella ytan uppvisade
spår efter historiska aktiviteter som äldre odlingsmark, stensträngar och en möjlig gravhög. Under utredning etapp 2 kunde konstateras att den gravliknande högen inte utgör en fornlämning. Den sten röjda ytan, i vilken tre stensträngar är belägna, utgör ett område med fossil åkermark (L2018:489) Den nordligaste stensträngen ligger strax norr om utredningsområdet och avviker något gällande orientering samt att den i södra delen har en vinkel. Det kan inte uteslutas att denna utgör syllstenar till ett hus. I utredningsområdets norra del har det under odlingsmarken påträffats äldre boplatslämningar som registrerats i kulturmiljöregistret som boplats (L2018:388). Utanför utredningsområdet har två tidigare okända stensättningar påträffats (L2018:390 och 391). Stensättningarna är belägna strax söder om ett redan undersökt och borttaget gravfält (Huddinge 136:1a) där 3 stensättningar innehöll skelettgravar.
Address
Skärholmen
Projektnummer
2018:3197
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Huddinge
Socken
Huddinge
Und.typ
Utredning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Huddinge 184:1
Fastighet
Skärholmen 2:1
Lst Diarienummer
431-19684-2018