fbpx

2020:3255 Centralbygden Godegård

Arkeologikonsult har genomfört en förundersökning på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland (dnr 431-1859-2019) med anledning av att Trafikverket avser att bredda järnvägen mellan Degerön och utmed Jakobshyttan, en cirka 1,2 mil lång sträcka inom Godegårds socken i Motala kommun, Östergötland. Berörda fornlämningar och områden längs med järnvägssträckningen utgörs av fossila åkrar, boplatser, boplatslägen, en blästplats, ett område med skogsbrukslämningar, en stensättning och en våtmark.
Delområde A
Delområde A bestod av ett område med fossil åkermark och röjningsrösen L2008:6317. Ett odlingsröse snittades medan resten av lämningarna planerades att förundersökas genom pollen och makrofossilanalys för att få fram ett underlag för markutnyttjande över tid. Tyvärr hittades ingen lämplig våtmark i fornlämningarnas närhet som kunde provtas.
Delområde B
I anslutning till Godegård kyrka har ett boplatsläge L2020:2793/tidigare objekt 160 förundersökts, vilket resulterade i ett tidigare okänt boplatsområde. Två boplatslämningar L2008:8401 och L2020:3003/tidigare objekt 160 har genomgått totalundersökning och omregistrerats till boplatsområden. En nyupptäck färdväg L2020:4073 hittades och undersöktes inom boplatsområde L2008:8401. En blästplats L2008:5975 har avgränsats.
Delområde C
Vid Godegård samhälle har ett större boplatsområde L2008:8407 om cirka 25 500 m² kommit att minska till omkring 12 500 m². En nyupptäckt boplatslämning L2020:2992 och ett område med fossil åkermark L2020:2785 har också förundersökts inom område C.
Delområde D
I anslutning till Jakobshyttan har ett område med skogsbrukslämningar L2008:5865 avgränsats. En stensättning L2012:1715 som inte kunde lokaliseras antas vara bortexploaterad och har fortsatt ingen antikvarisk bedömning.
Inom delområde D togs ett pollenprov i en våtmark vid Fiskgölen för att se förändringarna i markutnyttjande över tid för skogsbrukslämningarna inom området.
Pollen- och makrofossilanalysen identifierade fyra olika faser och visar inte tecken på en utpräglad jordbruksbygd, men ett mer tydligt markanvändande för jordbruk och boskapsskötsel under bronsålder och järnålder, samt indikation på bergsbruk och kolning under tidigmodern tid.
Address
Godegård
Projektnummer
3255
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Motala
Socken
Godegård
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Stenålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-1859-2019