fbpx

2020:3311 Schaktningsövervakning Gamla staden 1:2, Norrköping

Under oktober och november 2019 genomförde Arkeologikonsult på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten Gamla staden 1:2 i Norrköpings stad och kommun. Schaktningsövervakningen skedde inom fornlämning
KMR-nr L2009:7173, Norrköpings stadslager och föranleddes av att EON planerade att schakta för nyanläggning av markkabel inom och i direkt anslutning till befintliga ledningsschakt. Syftet med undersökningen var att se till att fornlämning berördes i så liten omfattning som möjligt, liksom att
dokumentera eventuellt framkomna fornlämningar, bedöma deras karaktär och datera dem.

Sammanlagt grävdes sex schakt vid undersökningen, av vilka tre ingick i ett markarbete där befintlig ledning skulle repareras. I och med att schakten förlades vid befintliga ledningsschakt tangerades endast rester av utfyllnadslager inom två av schakten. Utöver dessa påträffades inget av antikvariskt intresse.
Address
Norrköping
Projektnummer
3311
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Sankt Johannes 96:1
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Gamla Staden 1:2
Lst Diarienummer
431-11283-2019, 431-15485-2019