fbpx

2020:2855 Ombyggnation av kraftledning ML818, sträckan Minninge till Studsvik och Tystberga

Mellan mars och september 2017 och vid ett tillfälle i november 2018 genomförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning längs en kraftledningsgata mellan Minninge och Studsvik samt längs en kraftledningsgata till Tystberga i Nyköpings kommun i Södermanlands län (figur 1). Schaktningsövervakningen utfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Södermanlands län (dnr 431-4972-2014) med anledning av att Vattenfall Eldistributions planer på att bygga om en befintlig kraftledning längs sträckan. 18 objekt berördes i samband med arbetsföretaget. För fem objekt krävdes endast utsättning med stakkäppar vid fornlämningarna samt för att anvisa tillfartsvägar. Vid de resterande objekten var det tänkt att schaktningsövervakning skulle ske. Vid åtta objekt skedde schaktningsövervakning, medan vid fem objekt bedömdes det inte finnas något behov av schaktningsövervakning.

Inget av antikvariskt intresse påträffades vid schaktningsövervakningen i samband med stolpbytena. En fornlämning skadades då ett stag till en av stolparna grävdes ner genom en ensamliggande stensättning. Detta ingrepp skedde utan att arkeolog hade kontaktats innan arbetet vid fornlämningen satte i gång. Länsstyrelsen meddelades omgående när det inträffade uppdagades. En efterkontroll genomfördes på de platser där schaktningsövervakning bedömts inte behövas för att se att det inte uppstått några skador på fornlämningarna.
Address
Nyköping
Projektnummer
2855
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Bälinge, Helgona, Nyköping, Svärta, Tystberga
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-4972-2014