fbpx

2020:3250 Provborrningar utmed Ostlänken

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland genomfört en schaktningsövervakning och arkeologisk kontroll i samband med geotekniska, hydrologiska och miljötekniska undersökningar inom och i fornlämningsområde till fornlämning L1983:5747/Tystberga 69:1 och L1983:5508/Tystberga 232:1, Södermanlands län (figur 1). Undersökningarna skedde genom att marken sonderades genom borrning på 12 platser för att bestämma jordlager och bergnivå. Inga fornlämningar påträffades vid borrningen och maskintransporterna kunde ske utan att skada fornlämningarna.
Address
Tystberga
Projektnummer
3250
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Tystberga
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Tystberga 69:1, Tystberga 232:1
Lämningsnr
L1983:5747, L1983:5508
Fastighet
Tystberga-Rogsta 1:14
Lst Diarienummer
431-1090-2019