fbpx

2020:3130 Skeppet Samson från 1598 och bebyggelselämningar från 1600-tal till 1850 i kvarteret Styrpinnen på Norrmalm

Efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk schaktningsövervakning i kvarteret Styrpinnen 23. Fastigheten skulle grundförstärkas och källare samt innergård skulle schaktas ur. I samråd med Länsstyrelsen gjordes schaktningsövervakningar av källarrummen vid behov och i annat fall gjordes besiktning av provgropar. Sju källarrum grävdes ur och samtliga innehöll enbart utfyllnadsmassor från den befintliga byggnadens tillkomst. På innergården påträffades en grundmur från 1700-talets mitt samt kulturlager från 1600-talets bebyggelsefas. Det påträffades även delar av ett vrak efter ett stort kravellbyggt fartyg från sent 1500-tal.
Address
Kungsträdgården, Stockholm
Projektnummer
3130
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Stockholm
Socken
Stockholm
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Stockholm 103:1
Lämningsnr
L2015:7789
Fastighet
Styrpinnen 23
Lst Diarienummer
431-39365-2017