fbpx

2020:3235 Spåren av 1700- och 1800-talets byggnation i kvarteret Flaggan

Arkeologikonsult har på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland utfört en schaktningsövervakning inom kvarteret Flaggan, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Arbetet föranleddes av att kommunen planerade att rusta upp och bygga om den befintliga lekplatsen. Det berörda området låg intill fornlämning L2009:7213, Norrköpings medeltida stadslager.
I samband med schaktningsövervakningen påträffades bebyggelselämningar i form av stenfundament från 1800-talets första hälft och en stenläggning som tolkats som en gårdsplan från 1700-talets andra hälft. Dessutom framkom en avfallsgrop och ett kulturlager som utifrån fyndmaterialet kan dateras till 1700-tal.
Address
Norrköping
Projektnummer
3235
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Norrköping
Socken
Sankt Johannes
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Tidigmodern tid
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
SAnkt Johannes 96:1
Lämningsnr
L2009:7173
Fastighet
Flaggan
Lst Diarienummer
431-4298-2018