fbpx

2020:3207/3177/3175 Bronsålder vid Steninge slottsby

Arkeologikonsult har i april till maj samt oktober till november 2018 utfört en arkeologisk förundersökning och därefter en arkeologisk undersökning av ett antal lämningar i Steninge, Sigtuna kommun. Undersökningen föranleddes av planerad bebyggelse i området samt att lämningarna skadats vid avverkning och omfattande stubbrytning.
Vid undersökningen avgränsades och undersöktes ett grav- och boplatsområde (L2013:8512), två stensättningar (L2013:8523 och L2013:8525) samt ett röse (L2013:8524). Stensättningarna och röset innehöll inga begravningar eller daterbara lager, och det enda fyndet var en järnkniv som stuckits in i den norra delen av L2013:8523, kanske som en magisk handling för att skydda mot ondska. Röset, som låg omkring 400 meter norr om de två stensättningarna, hade en inre stenkonstruktion i bottenskiktet, eventuellt en stenkista.
Grav- och boplatsområdet var före undersökningen registrerat i Kulturmiljöregistret som en terrassering, på vilken bränd lera och keramik hittats vid en arkeologisk utredning. Vid Arkeologikonsults förundersökning påträffades också en skärvstenshög intill terrassen. Skärvstenshögen undersöktes och visade sig innehålla flera inre stenkonstruktioner och en begravning i form av ett lager med brända ben från människa och får/get samt keramik från flera olika kärl. Ett bränt ben daterades till 800–540 f.Kr., det vill säga yngre bronsålder.
Terrassen var naturlig men röjd på sten. Stora delar av terrassen var täckt av ett lager med rikligt med bränd lera och lerklining samt sekundärbränd keramik som allt utsatts för mycket höga temperaturer. På ytan fanns också en härd, flera gropar av okänd funktion, samt en möjlig botten till en lågtemperaturugn. Inget stolphus kunde påvisas på terrassen, men lerkliningen visade avtryck från relativt stora stolpar och bör härröra från en mindre byggnad. Härden och den eventuella ugnen fick båda liknande dateringar som benet från skärstenshögen. Keramiken ryms inom samma tidsspann, men kärlen från terrassen var av en äldre karaktär än de från skärvstenshögen.
Address
Sigtuna
Projektnummer
3175, 3177, 3207
Län
  • Stockholms län
Landskap
Uppland
Kommun
Sigtuna
Socken
Odensala, Husby-Ärlinghundra
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Bronsålder
  • Järnålder
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2013:8512, L2013:8523, L2013:8524, L2013:8525
Fastighet
Steninge 1:20 & 1:54
Lst Diarienummer
431-7736-2018