fbpx

2020:3307/3308 Sten och eld - En blockgrav och en skärvstenshög i Hagalund

Hösten 2019 undersökte Arkeologikonsult en blockgrav och en skärvstenshög i Hagalund nordöst om Enköping, med anledning av att området ska exploateras som en del av Enköpings företagspark. Lämningarna låg femtio meter från varandra på en liten moränås, i gränsområdet mellan jordbruksmark och utmark.
Blockgraven utgjordes av en stensättning som anslöt till ett drygt två meter högt flyttblock, väl synligt i terrängen. Graven innehöll kremerade ben av en ung vuxen person och har daterats till övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder, omkring år 500 f.Kr. I stensättningens utkant fanns också en samling keramikskärvor som kan ha deponerats där efter begravningen.
Skärvstenshögen bestod till största delen av skörbrända och skärviga stenar, men hade också flera konstruktioner av rundade stenar i sitt bottenskikt, bland annat en liten inre stencirkel. I botten fanns också ett kraftigt lager med kol och sot, och det verkar som om merparten av skärvstenen har tillverkats vid ett eller ett fåtal tillfällen, i ett stort bål som hållits ovanpå en stenkonstruktion. Både bottenstenarna och sanden under skärvstenshögen var kraftigt eldpåverkade. Sotlagret i botten har daterats till äldre förromersk järnålder, vilket betyder att skärvstenshögen kan ha anlagts ungefär samtidigt som eller något senare än blockgraven. Det påträffades inga ben, keramik eller andra fynd i skärvstenshögen.
Ett förkolnat sädeskorn från skärvstenshögens överbyggnad daterades, något överraskande, till 1200-talet. Detta pekar mot att närområdets nyttjades även då, den här gången för odling. Sädeskornen har sannolikt hamnat i det glesa skärvstenslagret genom bioturbation, snarare än genom en medveten deponering.
Address
Hagalund, Enköping
Projektnummer
3307/3308
Län
  • Uppsala län
Landskap
Uppland
Kommun
Enköping
Socken
Litslena
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2020
Tidsålder
  • Järnålder
  • Medeltid
Epok
  • Förromersk järnålder
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1939:5445, L1939:5468
Fastighet
Hagalund !:4
Lst Diarienummer
431-3841-2019,431-6139-2019